Wednesday, February 7, 2007

אירוע על מנידיות הרווחה של ישראל במרכז

מדיניות הרווחה בעשור הנוכחי:
לקחי העבר והתוכניות לעתיד
ערב עיון בהשתתפות: ■ שר האוצר לשעבר, יגאל כהן-אורגד ■ מנכ"ל הביטוח הלאומי, ד"ר יגאל בן-שלום ■ פרופ' אברהם דורון

רביעי, 14 בפברואר 2007 בשעה 17.30
מרכז מורשת מנחם בגין, נכון 6, ירושלים


ערב עיון מיוחד על תקציב 2007, מס הכנסה שלילי, התוכניות להעמקת התעסוקה ושינויים בתפקוד הממשל ייערך במרכז מורשת מנחם בגין במלאת 75 שנים למר נסים ברוך, מנכ"ל משרד האוצר לשעבר.

בערב העיון ירצו: יגאל כהן-אורגד, שר האוצר לשעבר ויו"ר המכללה האקדמית יהודה ושומרון, פרופ' אברהם דורון מביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית וחתן פרס ישראל, ד"ר יגאל בן-שלום, מנכ"ל הביטוח הלאומי: "גישה חדשה למדיניות הרווחה", מר משה בר סימן טוב מאגף התקציבים באוצר: "שוק העבודה ומערכת הבטחת הכנסה", פרופ' יעקב קופ, מנהל מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: "המחקר החברתי ומדיניות הממשלה", מר יעקב ליפשיץ, יו"ר ועדת המשנה לבחינת תפקוד הממשל בתחום הכלכלי-חברתי בוועדת הנשיא לבחינת מבנה ותפקוד הממשל בישראל ומנכ"ל משרד האוצר לשעבר "המלצות לשינויים בתפקוד הממשל בתחום הכלכלי והחברתי", יחתום – מר נסים ברוך.

No comments: