Wednesday, January 24, 2007

מבקר העידוד של דן חלוץ למנחם בגין - 1981

כפי שעולה מתוך המברק הנ"ל, דן חלוץ, אז רס"ן במילואים, היה בסוד ההכנות המבצעיות לקראת הפצצת הכור הגרעיני בעירק וראה לנכון, נוכח אמירות מסוימות של שמעון פרס, לחזק את נכונותו של ראש הממשלה ושר הבטחון מנחם בגין ליזום מהלך צבאי על מנת למנוע מארץ אויב של מדינת ישראל את האפשרות להטיל עלינו פצצת האטום. המברק נשלח ב- 18 במאי בעוד
מבצע "תמוז" התרחש ב- 7 ביוני 1981.
(מתוך ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין)

No comments: