Tuesday, November 22, 2011

מנחם בגין בפי ח"כ קומוניסטי


הצעת חוק בחירת נציגי לשכת עורכי הדין לוועדות למינוי נושאי משרה שיפוטית" מבקשת לשריין ליו"ר לשכת עורכי הדין מקום בוועדה למינוי שופטים, הוועדה למינוי דיינים והוועדה למינוי קאדים. מתנגדי ההצעה טוענים כי היא נועדה לחזק את ההשפעה של שר המשפטים יעקב נאמן וחברי הכנסת הימנים בוועדה, שכן יו"ר הלשכה הנוכחי, דורון ברזילי, נחשב למקורב לנאמן.

בזה אחר זה עלו הערב לבימת הכנסת מחוקקים מהאופוזיציה ויצאו נגד הצעת החוק. "אלה ימים אפלים", אמר חבר הכנסת דב חנין (חד"ש), "החוק הזה הוא חלק מהשתלטות עוינת על בית המשפט העליון". הוא עקץ את חברי הכנסת מהליכוד כאשר ציטט את ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין, שצידד בעצמאות בית המשפט.
ניצן הורוביץ (מרצ):

אדוני, אני מסיים בציטוט שוודאי מוכר לך.

היו"ר ראובן ריבלין:

חשוב.

ניצן הורוביץ (מרצ):

של ראש תנועתך לשעבר מנחם בגין.

היו"ר ראובן ריבלין:

מי שאומר דברים בשם אומרם מביא גאולה לעולם.

ניצן הורוביץ (מרצ):

כן, אז אני הבאתי ואני ציטטתי את הדברים כי חשוב, כי כל מלה פה - - -

היו"ר ראובן ריבלין:

בבקשה, בבקשה.

ניצן הורוביץ (מרצ):

וזה הציטוט: "בסוף פסוק תכריע בשביל כל אדם חופשי קיומה או אי-קיומה של חירות מסוימת", אדוני, "אשר אפשר לכנותה בשם 'חירות הפקפוק'" – חירות הפקפוק. מקום שם נוהגת חירות זו יש בו תקווה. תודה.

ועוד

אבישי ברוורמן (העבודה):

ושאנחנו נעלים עיתונאים – חלק מהם לשונם חדה, חלק מהם גם טעו, אבל כאן במקום הזה נאם ראש ממשלת ישראל מנחם בגין המנוח, והוא שספג רבות מאותם – אמר: קודם כול, לא מתערבים. כן, שיהיה בית-משפט בלתי תלוי, שתהיה הפרדת רשויות.
^

No comments: