Sunday, May 13, 2007

30 שנה למהפך יום עיון באוניברסיטה העברית בירושלים

יום עיון 30 שנה למהפך הפוליטי

תמורות פוליטיות, חברתיות וכלכליות בישראל

כ"ט באייר תשס"ז, 17 במאי 2007 בית-מאירסדורף, הר-הצופים, חדר 502

9:00
ברכות: עוזי רבהון, מנהל מרכז צ'ריק
ישראל ברטל, דיקן הפקולטה למדעי-הרוח
אלי לדרהנדלר, ראש המכון ליהדות זמננו ע"ש א. הרמן


9:30-11:10
מושב ראשון: המערכת הפוליטית בין שמאל לימין
יו"ר: נעמי חזן, המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו
אשר אריאן, אוניברסיטת חיפה, אם כל המהפכים: התנהגות הבוחר ב- 1977 בהשוואה לבחירות 1992 ו-2006
אבי בראלי, אוניברסיטת בן-גוריון, פנייתה של תנועת העבודה ימינה: סכמה היסטורית
גיורא גולדברג, אוניברסיטת בר-אילן, הליכוד - מאופוזיציה לשלטון


11:10-11:30 הפסקת קפה


11:30-13:10
מושב שני: המחנה הדתי - מפלגות ותנועות חוץ-פרלמנטריות
יו"ר: רחל אליאור, האוניברסיטה העברית בירושלים
אליעזר דון-יחיא, אוניברסיטת בר-אילן, בגין והמחנה הדתי
גדי טאוב, האוניברסיטה העברית בירושלים, בין הריבוני לגאולי: ציונות וציונות דתית
מנחם פרידמן, אוניברסיטת בר-אילן, "חברת הלומדים" והמהפך


13:10-14:30 הפסקת צהריים


14:30-16:30
מושב שלישי: מרקם חברתי וזהות קבוצתית
יו"ר: סרג'ו דלה-פרגולה, האוניברסיטה העברית בירושלים
משה ליסק, האוניברסיטה העברית בירושלים, האם הקול העדתי הכריע את בחירות 1977?
עדנה לומסקי-פדר, האוניברסיטה העברית בירושלים, מלאומיות הרואית ללאומיות טראומטית: על מודלים מתחרים של לאומיות בטקסי זיכרון
נרי הורוביץ, מכון מנדל, המהפך והמדיניות החברתית – נקודת מפנה?
יצחק רייטר, מכון טרומן, האוניברסיטה העברית בירושלים; והמכללה האקדמית אשקלון, המהפך והשלכותיו על המעמד הפוליטי של המיעוט העברי


16:30-16:50 הפסקת קפה


16:50-19:00 מושב רביעי: כלכלה בתמורות האידאולוגיה הפוליטית
יו"ר ומגיב: דוד קליין, נגיד בנק ישראל לשעבר; ויו"ר בית השקעות מיטב
בן-ציון, זילברפרב, אוניברסיטת בר-אילן, המהפך הכלכלי: היה או לא היה?
אפרים קליימן, האוניברסיטה העברית בירושלים, מחיר ההימור
נתן זוסמן, האוניברסיטה העברית בירושלים, אביה ספיבק, אוניברסיטת בן-גוריון, האם הליברליזציה הכלכלית תרמה לצמיחת המשק הישראלי?
דן בן-דוד, אוניברסיטת תל-אביב, השבר הגדול


טל:
02-5882867

No comments: