Sunday, May 13, 2012

תום שגב על בגין כמפקד ודיר יאסין

כותב תום שגב בעיתון "הארץ":-


המרכז למורשת בגין הוא מפעל הנצחה ממלכתי הפועל בירושלים מכוח חוק. באחרונה פירסם המרכז, באמצעות הוצאת "כרמל", ספר מאת יעקב מרקוביצקי, מרצה בכיר להיסטוריה צבאית ויישובית באוניברסיטת חיפה והמרכז האקדמי כרמל. הספר, "המפקד", מתאר את בגין "כמנהיג של גרילה עירונית" ומציגו כמין מצביא עליון. מרקוביצקי מסתמך על ארכיונים ועל חומר תיעודי שטרם פורסם, אך הולך בעיקר בעקבות ספרו של בגין עצמו: "המרד". כדי לתאר את חלקו של בגין בפעולות האצ"ל יש לברר בין היתר באיזו מידה אכן כיוון את פעולות הארגון והיה מעורה בפרטיהן ויש צורך לעסוק בשורה של פרשיות מביכות ופעולות שנויות במחלוקת, כגון הסגרת אנשי לח"י לידי הבריטים, הפיגוע במלון המלך דוד, רצח הסרג'נטים הבריטים, "אלטלנה" ועוד.

בתוך כך יש כמובן עניין לדעת כיצד מטפל המרכז למורשת בגין באירועי דיר יאסין, הכפר שזוועות כיבושו באפריל 1948 הגבירו את מנוסתם של ערביי הארץ מבתיהם. בגין עצמו כינה את הפרשה "הכזב הגדול". מחבר "המפקד" אינו חוזר על גרסת בגין, אך גם אינו מספר מה באמת קרה שם, ולמעשה אינו מתייחס לפרשה כלל. כיבוש הכפר "במבצע משותף עם לח"י" מוזכר רק באותיות זעירות, על גבי מפה.

למעשה, לא היה קשר רציף ותמידי בין המפקדה המקומית של האצ"ל בירושלים לבין המפקדה הראשית בגלל ניתוק הדרכים והקשר המשובש.  למפקדה בירושלים ניתנה שיקול דעת רחב ועצמאי ולפי המקורות, בגין לא היה מעורב בתכנון וההכנות המבצעיות לכיבוש הכפר.

^

No comments: