Friday, July 27, 2012

תגובה לטענותיו של תום שגב שעדיין לא פורסם

מכתב שנשלח אלא עדיין, אחרי שלושה שבועות לא פורסם 

 בתגובה לטור "וגם: מיהו היטלר" מאת תום שגב, "הארץ" 7.7.2012 

בניגוד לטענתי שמנחם בגין לא השווה את דוד בן-גוריון להיטלר, קובע תום שגב שבגין כן עשה כך. אך בעצם, קביעתו היא מתוך פרשנות כי מעולם לא אמר בגין כדבר זה. למחרת הפגזתה של אוניית ה"אלטלנה", שגב מצטט את בגין מתאר בן גוריון כ"דיקטטור מטורף" שמנהיג "משטר הרודנות" ויקים "מחנות ריכוז". אלא שאני חולק על פרשנות של שגב. 

סטלין גם כן היה רודן ודיקטטור והיו לו מחנות ריכוז בהם נהרגו עשרות מליונים. לא נשכח שבגין עצמו בילה חדשים בגולאג הסובייטי והיה לו נסיון מאוד אישי. גם הכינוי "גסטאפו" קשה אך עדיין אין זה היטלר. וכך גם "יודנראט". 'היטלר' ככינוי אינו מוזכר. מעניין להיוודע מה כן חשב מנחם בגין על השוואה לנאציזם. בעיתון "חרות" מיום 31 באוקטובר 1963 כתב מגין במאמר ובו דברי תוכחה: "יהודי קורא לרעהו, לבוש בדים או לבוש מדים, "נאצי", הרי לא זו בלבד שהוא מטמא שפתותיו שלו, אלא גם את כל הקדוש והיקר לדור...ומי שמשתמש בגידוף זה...פוצע את הנפש...חוטא בערלת לב וטומאת שפתיים אנטי-לאומית ואנטי-יהודית". הדברים נכתבו על רקע הפגנת נטורי קרתא. ובהזדמנות אחרת, חודשיים קודם, מתח בגין ביקורת על שופט בית המשפט העליון חיים כהן. 

ברשימה "אשר שופט יחטא" מיום 30 באוגוסט 1963 שוב ב"חרות", הפליא בגין את חרצובות לשונו נגד השופט כהן על שהשווה בין ההלכה היהודית בענין גיור לבין האידיאולוגיה הנאצית והטיל על השופט "אחריות מוסרית" על "דברים נוראים" שאמר במסגרת דיון של דו-שיח יהודי-ישראלי. אין ולא יכול להיות ליהדות כל חלק ל"גישה ביאולוגית או גזענית", כדבריו. והוא ממשיך "אחזתני תדהמה, מלווה בצער עמוק ביותר" למשמע דברי שופט בית המשפט העליון אשר "יצא לבייש את עמו אם בעיני בניו ואם בעיני עמים אחרים". 

שגב רשאי לפרש את בגין כראות עניו אך רק אחד מבין שני מנהיגים אלה השתמש במפורש בכינוי "היטלר" כנגד יריבו. 

 ישראל מידד 
שילה

^

No comments: