Thursday, April 19, 2007

מכתבה של בתו של הרב גולדמן על פיינשטיין וברזני

על סף התלייה

הדברים המובאים להלן לקוחים מתוך קלטת-שמע שבה מספר אבי, הרב יעקב גולדמן ז"ל (לחיים הויזמן ז"ל), את סיפור הלילה האחרון בחייהם של הרוגי המלכות משה ברזאני ומאיר פיינשטיין הי"ד ביחס ל"סוהר הטוב" (מוסף "הארץ" 6.4):

"סרג'נט בריטי עמד בשיחה (שקיים הרב עם הנידונים) - הם אמרו, אנחנו מבקשים שתודה לסרג'נט, הוא בחור טוב מאוד. הוא התייחס אלינו יפה מאוד. אנחנו רוצים שתודה לו - מראה על עדינות נפש שלהם על היחס הטוב - ופנו לסרג'נט ואמרו, אנחנו רוצים עם הרב לעשן סיגריה אחרונה. הוא ניגש ונתן להם את האש. אני חושב שהם רצו את האש לחומר הנפץ.

"הסרג'נט מוליך אותי ואני רואה שהוא כולו רועד ואומר לי באנגלית: אדוני, תסביר לי איך זה אפשר שבחורים צעירים כאלה על סף התלייה במצב רוח מרומם ועוד שרים. אמרתי לו: כך הולך למוות אדם השלם עם מצפונו. הוא הוביל אותי חזרה... וכו'".

כדאי שיידע אחיינו של הסרג'נט שדודו זכור לטוב, אף אם עברו שישים שנה.

ועוד בקשה לי שתתקנו בכתבה הנ"ל: הרב גולדמן לא בא מטעם הסוכנות היהודית לא"י, אלא בתוקף תפקידו כרב בתי הסוהר, מטעם הוועד הלאומי לכנסת ישראל. "הקורא התמים" אולי לא מבחין בהבדל - אבל לנו, למשפחה, חשוב שאי הדיוק הזה יתוקן.

אסתר ברוך (לבית גולדמן)

ירושלים

No comments: