Monday, April 30, 2007

נאום של רה"מ מנחם בגין לרגל יום העצמאות הל"ב של מדינת ישראל

נאום של רה"מ מנחם בגין לרגל יום העצמאות הל"ב של מדינת ישראל

אזרחי ישראל, נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו!
הצהרות פומביות הושמעו על מה שמכונה "ריבונות ערבית במזרח ירושלים", נעלה הצעות שלפיהם יקראו הערבים תושבי י-ם, להשתתף בבחירות המועצה המנהלית לאוטונומיה שנועדה לתושבים הערבים של יהודה, שומרון וחבל עזה. משום כך, חובתנו הייתה להודיע בוושינגטון, וזכות היא לנו לשוב לקבוע ביום חידוש עצמאותנו הממלכתית, כי העיר בצפונה ודרומה, במזרחה ובמערבה היא כולה בריבונות ישראל, עיר בירתנו הנצחית! היא אינה ניתנת לחלוקה! ולא תחולק עוד לעולמים! לא במישרין ולא בעקיפין!

ירושלים קדושה לשלוש הדתות המונותיאיסטיות, בעיר ישנם מקומות מקודשים לכולם? בוודאי! אנו לא רק יודעים זאת, אלא, גאים אנו לשמור עליהם, ולהבטיח גישה חופשית לבני כל הדתות, כך לא היה במשך 19 שנות הכיבוש הירדני, שהוטל על בירתנו בעקבות פלישה ותוקפנות. המקומות הקדושים לעם היהודי חוללו, נהרסו ולא הותר ליהודי לגשת אליהם ולשפוך את ליבו בתפילה למי שנתן את הארץ הזאת לאבותינו ולנו לנחלת עולם!

עם שחרורה של ירושלים ואיחודה של העיר, שינינו את המצב מיסודו, יהודי, נוצרי ומוסלמי - לכולם הובטחה גישה חופשית אל המקומות הקדושים להם. מה שנהרס נבנה. מה שחולל שב ונתקדש וכל גישה חופשית אל המקומות המקודשים לבני כל הדתות, מעוגן בחוק, כך היה ב-13 השנים האחרונות וכך יהיה לעולמים!

נשיא ארצות הברית הכריז לומר: "ירושלים תישאר בלתי מחולקת ותובטח בה גישה חופשית למקומות הקדושים לבני כל הדתות". זהו בדיוק המצב השורר עתה בירושלים וכזה יהיה בעתיד. לא תהיינה שתי ריבונויות בירושלים – אחת תהיה ישראלית! לא תהיינה שתי רשויות בירושלים – יחידה תהיה, זו של ישראל!

ירושלים חרוטה וחיה בליבו של העם היהודי למעלה מ-3000 שנים, מאז דוד מלכנו העביר את בירת מלכותו מחברון לירושלים. ירושלים היא חלק מתולדותיו של העם היהודי. בכל הדורות חלמנו עליה, אליה נשאנו עינינו בגעגועים, ממרחקים, ממעמקים. אליה ועליה התפללנו. עיר זו היא ההיסטוריה שלנו! ולא של שום עם אחר! את זאת הזכרנו בשיחות וושינגטון, על כך נעמוד בכל מגע עם זולתנו.

ושב שלום ירושלים. ונשיב – מקודשת היא לישראל. כולה, לנצח!

No comments: