Wednesday, February 1, 2012

חומר לימוד על מנחם בגין מטעם משרד החינוךבתאריך ד' אדר תשע"ב (27 בפברואר 2012), ימלאו עשרים שנה למותו של מפקד האצ"ל, חתן פרס נובל לשלום וראש הממשלה השישי של מדינת ישראל, מנחם בגין.

המטה לתרבות ישראל, בשיתוף עם מרכז מורשת מנחם בגין, הוציא לאור גיליון "צידה לדרך" בנושא "מנחם בגין מנהיג של רעיון ומעש".

גיליון זה מבקש לבחון ולברר את תפיסת עולמו של בגין, את הערכים הלאומים ליברליים שבהם האמין ושאותם ניסה להוציא לפועל עם היבחרו לשלטון ולא פחות חשוב מכך את תקפותם של ערכים אלו אל מול המציאות של ימינו אנו.

בגיליון מופיעים, לצד סקירה ביוגרפית קצרה, נאומיו וכתביו של בגין בנושאים של: דת ולאום, שלום, חירות, שוויון זכויות, עליונות המשפט, דמוקרטיה, שוק חופשי ודאגה סוציאלית.

כתבים אלו מתובלים במקורות נוספים מהתנ"ך, בהוגים שונים שכתבו בנושאים הנידונים ובחומרים ויזואליים מהמציאות של ימינו.

בתי הספר העל יסודיים מתבקשים להקדיש שעתים לפחות ללימוד הנושא באותו שבוע.

הקובץ על מנחם בגין: מנהיג של רעיון ומעש

^

No comments: