Friday, December 16, 2011

יוסי שריד מייחל ל"תותח הקדוש" של האלטלנה

איפה הוא, התותח הקדוש, כשזקוקים לו בדחיפות; איפה כל אלה, המתיימרים להיות תלמידי בן-גוריון וממשיכי דרכו


^

No comments: