Tuesday, December 29, 2009

חוזר מנכ"ל - הפעלת תכנית ייחודית בנושא עולי הגרדום – תחרות ארצית לתלמידים בכיתות ח'-ט'


9. תכניות לימודים

9.15 חינוך למורשת ישראל

(תשע) 1–9.15 הפעלת תכנית ייחודית בנושא עולי הגרדום – תחרות ארצית לתלמידים בכיתות ח'-ט'


1. רקע

משרד החינוך מפעיל תכנית ייחודית בנושא "עולי הגרדום" המיועדת לתלמידים בכיתות ח'-ט' בבתי הספר במגזר היהודי. התכנית עוסקת בערכים של גבורה, הקרבה ודבקות ברעיון התחייה הלאומית סביב דמותם ופועלם של עולי הגרדום.

לתלמידים תינתן הזדמנות לבטא את עמדתם ואת תחושותיהם ביחס לדמותם ולפועלם של עולי הגרדום באמצעות תחרות ארצית של חיבורים ויצירות אמנות בנושא זה. התחרות מופקת על ידי משרד החינוך בשיתוף "בית מורשת אצ"ג (אורי צבי גרינברג)" ו"מרכז מורשת מנחם בגין", והיא מאפשרת שימוש באמצעי ביטוי מגוונים:

א. חיבורים/מאמרים/סיפורים/שירים וכד'

ב. ציור/רישום/צילום/פיסול/מיצב/וידאו-ארט/ניו-מדיה.

המורים מתבקשים לעודד את התלמידים לקחת חלק בתחרות וכן להנחות אותם בהגשת העבודה. התוצרים יוערכו על ידי צוות היגוי מקצועי, ולזוכים יוענקו פרסים ותעודות הוקרה במעמד שר החינוך.

2. נושאים לעבודות בתחרות

  • שיחה דמיונית שקיימתי עם עולה גרדום ברגעיו האחרונים בכלא
  • מכתב אחרון של עולה גרדום למשפחתו
  • מכתבה של אם או חברה לעולה גרדום בימיו האחרונים
  • אתה משתתף בוועדה להנצחת אישים; מה הם הנימוקים שתשתמש בהם להצדקת הנצחתם של עולי הגרדום?
  • המסרים והערכים העולים ממעשה עולי הגרדום שנשאף להנחיל לדורות הבאים
  • "במותם ציוו לנו את החיים"; האם התכונות והערכים שהנחו את דרכם של עולי הגרדום מתאימים גם לחיינו היום?
  • "נאשמים מאשימים" – נאומיהם של הנידונים באוזני שופטיהם (מאפיינים של סגנון ותוכן)
  • דמיון ושוני בין "הרוגי המלכות" מתקופת השלטון הרומי ובין "עולי הגרדום".

3. תבחינים להערכת היצירות

3.1 הבעה טקסטואלית (מאמר עיוני, שיר, מחזה)

תוצרי הכתיבה יכולים להיות מסוגות שונות: שיר, סיפור, מאמר עיוני וכד'. יצירות הספרות תוערכנה על פי אמות מידה ביקורתיות מקובלות, תוכניות וצורניות כאחד, כגון עיצוב מקורי של הנושא, לשון ההולמת את הסוגה, מבנים רטוריים מעניינים, שימוש ייחודי ב"אמצעים אמנותיים" וכיו"ב.

העבודות תוערכנה על פי שלוש קבוצות של תבחינים: תוכן, מבנה ולשון.

א. בממד התוכן יבואו לביטוי:

– דיון מעמיק בשאלה המוצגת במטלה;

– הבעת עמדה אישית ברורה ומנומקת;

– שימוש בדוגמאות מתחומים שונים ומגוונים;

– כתיבה המשקפת מקוריות ויצירתיות.

ב. בממד המבנה יבואו לביטוי:

– קשר לוגי ברור בין רכיבי המבנה;

– פתיחה וסיום הולמים.

ג. ההיבט הלשוני ישקף שימוש מדויק ומגוון בלשון, בהקשרים ובאמצעים הרטוריים המתאימים לסוגה.

הכתיבה תכלול עד 1,000 מילים, ותודפס בקובץ WORD, גופן "דוד", גודל 12 ורווח 1.5. יש לשמרה בסיומת (R.T.F.) Rich Text Format.

3.2 הבעה אמנותית (ציור, פיסול, קומיקס)

המשתתפים יוכלו לבחור במגוון אמצעים: ציור, רישום, צילום, פיסול, מיצב, קומיקס.

לכל יצירה יצורף דף עמדה שבו יתאר התלמיד, בשפת האמנות את תהליך היצירה ויסביר את הקשר שבין התוכן למימושו באמצעים אמנותיים.

4. המסגרת הארגונית

4.1 הלמידה העיונית

את התכנית ילמדו בכיתות ח'-ט' מורים המלמדים מורשת תרבות ישראל, מורים להיסטוריה ו/או מחנכים: הזמן המומלץ להוראת הנושא הוא כ-3 שיעורים עיוניים. גיליון למידה ומדריך למורה בנושא עולי הגרדום נשלחו לבית הספר ואפשר למצאם גם באתר המטה למורשת ותרבות ישראל: www.education.gov.il/mate.

4.2 כרזת מידע

בימים הקרובים תישלח לבתי הספר כרזה הכוללת מידע מפורט על התחרות. מנהלי בתי הספר מתבקשים לתלות כרזה זו על גבי לוח קיר מרכזי בבית הספר ולהסב את תשומת לב התלמידים אליה.

4.3 הערכת העבודות

תהליך ההערכה ייעשה על ידי ועדה ארצית שישתתפו בה נציגים של משרד החינוך, "בית מורשת אצ"ג" ו"מרכז מורשת מנחם בגין" בהתאם לתבחינים שצוינו לעיל.

4.4 טקס הענקת הפרסים

טקס הענקת הפרסים יתקיים ביום שלישי, כ"ג באדר התש"ע (9.3.10), ב"מרכז מורשת מנחם בגין" בירושלים. הטקס יועבר בשידור חי בטלוויזיה החינוכית וישתתף בו שר החינוך.

4.5 הפרסים לזוכים

פרסים יוענקו לשלושה זוכים מתחומי הבעה שונים בכל אחד משלושת המקומות הראשונים:

– מקום ראשון: 3,000 ש"ח

– מקום שני: 2,000 ש"ח

– מקום שלישי: 1,000 ש"ח

5. לוח הזמנים

5.1 למידה עיונית בכיתות: עד יום שישי, כ"ט בטבת התש"ע (15.1.10)

5.2 הגשת העבודות לתחרות: עד יום שישי, י"ד בשבט התש"ע (29.1.10)

5.3 הערכת העבודות: עד יום חמישי, ד' באדר התש"ע (18.2.10)

5.4 טקס הענקת הפרסים: ביום שלישי, כ"ג באדר התש"ע (9.3.10).

6. דרכי העברת העבודות

העבודות תועברנה אל משרד החינוך, לכתובת זו: המטה למורשת ותרבות ישראל, המזכירות הפדגוגית, רחוב דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911.

אפשר להעביר עבודות גם בדואר האלקטרוני tehilaam@education.gov.il.


לבירורים ולשאלות אפשר לפנות אל המטה למורשת ותרבות ישראל
(מטה שנהר), טל' 02-5603537 ו-02-5603543,
דוא"ל
tehilaam@education.gov.il.

No comments: