Thursday, September 24, 2009

סיורי סליחות

בתקופה זו של השנה, בה אומרים סליחות, ובעקבות ההצלחה בעשור האחרון של הבאת קבוצות לירושלים לטעום את טעם אמירת הסליחות בלילה, תחום התודעה היהודית שברבנות הצבאית הראשית מביא אלפי חיילי צה"ל לירושלים, לכותל, לנחלאות ולמקומות אחרים ובין היתר, הם מגיעים למרכז בגין להרצאות ולהיערכות לקראת נקודת הזינוק


No comments: