Tuesday, September 15, 2009

היום לפני 26 שנה - מנחם בגין מתפטר

ראש הממשלה מנחם בגין מתפטר

מאת עופר אדרת

15.9.1983 היום לפני 26 שנה:


"כבוד הנשיא, על פי סעיף 23 א' לחוק יסוד הממשלה, הריני מתכבד להגיש לך את כתב התפטרותי מתפקידי כראש הממשלה. בכבוד רב ובברכת גמר חתימה טובה לך ולכל בני ביתך, מנחם בגין". זו היתה לשון מכתב ההתפטרות של ראש הממשלה מנחם בגין, כפי שנמסר לנשיא המדינה חיים הרצוג בידי מזכיר הממשלה דן מרידור.

סופר "הארץ", גדעון אלון, דיווח למחרת בכותרת הראשית של העיתון, כי "בדיוק בשעה אחת בצהריים הגיע מרידור למשכן הנשיא ונוכח צבא גדול של כתבים ומצלמות טלוויזיה הגיש להרצוג מעטפה לבנה שהכילה את כתב ההתפטרות של ראש הממשלה". עוד דיווח, ש"מזכיר הממשלה אמר לנשיא, כי בגין התכוון לבוא בעצמו, אולם משום שנאלץ להישאר בביתו הוא ביקשני למלא את השליחות במקומו".

את הפרטים האמיתיים על הדרמה שהתרחשה מאחורי הקלעים של ההתפטרות סיפק יואל מרקוס יום קודם לכן, בכתבה שפורסמה בעמוד הראשון של "הארץ" תחת הכותרת "יציאה עצובה מן ההיסטוריה".

וכך כתב מרקוס: "ראש הממשלה לא התגלח עשרה ימים, אוכל בקושי, חדל לעסוק בענייני המדינה. מקורביו מודאגים: ?דומה שקיומו הפיסי חדל לעניין אותו, האם החליט להתאבד'"? ובהמשך הוסיף: "מאחורי מערכת שקרים סבוכה וחומות ביתו הרשמי של ראש הממשלה מתרחשת בימים האחרונים אחת היציאות היותר עצובות של מנהיג לאומי מההיסטוריה. מר מנחם בגין חדל להתגלח. מאז הופיע לישיבת הממשלה ב-4 בספטמבר לא עבר תער על פניו. הוא נתון בהסגר מרצון בקומה השנייה של ביתו הרשמי, מסרב לראות אנשים לבד ממזכירו האישי, בני משפחתו הקרובים ורופאים (...) הוא שוקע לעיני סביבתו הקרובה ומסתפק בלגימת מרק".

את הכתבה, שהכעיסה מאוד את לשכת ראש הממשלה, סיכם מרקוס במלים: "בחוגים פוליטיים נשמעת השאלה: האם בגין הוא הקורבן ה-518 של מלחמת לבנון?".

למחרת פרסם מתתיהו שמואלביץ, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הודעה מיוחדת לעיתונות, בה טען כי "המאמרים ב'הארץ' על מצב ראש הממשלה הם חוליגאניזם שיש בו כדי להצביע על נורמות של וולגריות וגסות רוח שהשתרשו בחיינו בשנים האחרונות".

"הארץ", בתגובה, כתב כי "עוזריו של מר מנחם בגין שיקרו לכל אורך הדרך לגבי מצב בריאותו, גם כאשר הוא עצמו הודה שאין ביכולתו להמשיך", וסיכם: "העיתון אינו נוהג להתווכח עם אנשי ציבור, שאינם דוברי אמת".

גם באותו יום נמשך הסיקור על אודות מצבו הפיזי והנפשי של ראש הממשלה, שהתפטר יום קודם לכן.

הסופר המדיני של "הארץ", עקיבא אלדר, ציטט גורמים ממשלתיים המקורבים לבגין, שהעריכו כי "אין להניח כי העובדה שראש הממשלה אינו מתגלח ?בגלל פריחה ואדמומיות בעור' היא המונעת ממנו לצאת מביתו. הסתגרותו נובעת ממצב רוחו הירוד ומחולשה גופנית".

אלדר הוסיף, כי "בגין המשיך להסתגר בביתו והוא ממאן לפגוש אנשים לבד מאנשי לשכתו וקרובי המשפחה. נודע כי קרובי המשפחה הביעו אתמול בשיחות פרטיות דאגה ממצבו הבריאותי של ראש הממשלה".

מרקוס, מצדו, הניח לדיווחים על בריאותו הרופפת של בגין, ותחת הכותרת "פצצת הזמן של המדינה", פנה לעסוק בגורם המרכזי להתפטרותו: מלחמת לבנון.

"היא גמרה את בגין, היא גמרה את רפול, היא גמרה את הממשלה שכיהנה שש שנים. היא גמרה 517 בחורים. מלחמת לבנון גמרה כמעט גם את אדריכלה, אריאל שרון, אך כולם הלכו והוא נשאר", כתב.

No comments: