Saturday, July 23, 2011

איך מנחם בגין השתרבב לתוך מחלקות בקיבוץ של השומר הצעיר

נמצא בכתבה אודות ויכוח בקיבוץ של השומר הצעיר על יחסים עם גרמניה:

לימים סיפרו שאגב כך התחשבן עם אבא קובנר, שקנאותו לערכיו פגעה לא מעט במתנגדיו. הוא הזכיר לשומעיו איך חבר קובנר לאיש הנתעב מנחם בגין, ואיך ניהלו יחדיו את ההפגנות נגד השגריר הגרמני המיועד. אם אין לחבור אל השטן, שאל אפרים, מדוע מותר לחבור אל מנחם בגין?

ראה גם כתבה זו

^

No comments: