Saturday, July 17, 2010

פרס הנצחת מנחם בגין מטעם משרד ראש הממשלה


משרד ראש הממשלה

המועצה להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה

פרס נשיא המדינה ופרס ראש הממשלה לשנת תשע"א - 2011 בעבור הנצחת זכרם של נשיא המדינה אפרים קציר ז"ל וראש הממשלה מנחם בגין ז"ל

המועצה להנצחת זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה תעניק השנה פרסים כדלהלן
פרס בנושא הקשרו בדמותו או בתחום פעולתו של נשיא המדינה
1. אפרים קציר ז"ל.

2. פרס בנושא הקשור בדמותו או בתחום פעולתו של ראש הממשלה מנחם בגין ז"ל.



רשאים להגיש מועמדות לקבלת הפרס חוקרים, תלמידים, יוצרים ואישים נוספים שהם אזרחי ישראל בלבד וכן תאגידים הרשומים בישראל.

עבודה אשר בגינה ניתן להגיש מועמדות לקבלת פרס היא זו שמתקיימים בה כלל התנאים האלה:

א. העבודה קשורה קשר ישיר והדוק לדמותו, להגותו או לפועלו של אחד
מן האישים המונצחים.

ב. העבודה או היצירה היא בתחום המחקר או האומנות; הפעילות היא בתחום החינוך, החברה או הכלכלה.

ג. העבודה הושלמה.

ועדת הפרס רשאית להעניק יתרון לכל אלה:

א. עבודות ויצירות חדשניות ופורצות דרך בתחומן.

ב. עבודות, יצירות או פעילויות אשר נוגעות בקהל יעד רחב ומגוון.

ג. פעילויות שהן מפעל חיים וכן פעילויות המתמשכות לאורך תקופה ארוכה.


· כל פרס הוא בגובה 30,000 ₪. ועדת השופטים רשאית לחלק
כל פרס בין שני זוכים.

· הפרסים יוענקו ע"י נשיא המדינה וראש הממשלה בטקס האזכרה הממלכתי המרכזי להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, ביום א' בניסן תשע"א (יום שלישי, 5 באפריל 2011).


טפסים להגשת הצעות ודף הנחיות כלליות ניתן לקבל במשרדי המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, בכתובת: משרד ראש הממשלה, רח' קפלן 3, הקריה, ירושלים, 91950. טל': 02-6706112 ובאתר האינטרנט:

No comments: