Tuesday, June 1, 2010

מכתב על מדיניות כלכלית של בגין מ- 2006

בגין וצדק בחברתי

בתגובה על רשימתו של דני גוטוויין, העוסקת בספרו של דני פילק "פופוליזם והגמוניה בישראל" ("הארץ, ספרים" 26.7.06): הספר, כמו המאמר, מזהים את הגורמים לעליית הליכוד בשנת 1977 ברטוריקה הפופוליסטית שהובילה את השכבות העניות לתמוך בליכוד אף על פי שהאחרון תמך במדיניות כלכלית ליברלית שאמורה, לדעת הכותבים, לפגוע בשכבות אלו. מטרת המדיניות הכלכלית של מנחם בגין היתה צמצום למינימום של מעורבות הממשלה וההסתדרות במשק הישראלי, וביטול המונופולים ההסתדרותיים הממשלתיים. מדיניות זו לא פגעה בשכבות החלשות, אלא דווקא פתחה להן אפשרויות חדשות של ניעות חברתית באמצעות הקלה על יזמות פרטית. הפגיעה העיקרית היתה בוועדים החזקים, המגובים על ידי ההסתדרות, שנהנו מתנאי שכר מפליגים בזכות סובסידיות ממשלתיות והיעדר תחרות.

בגין תמך במדיניות כלכלית ליברלית, אבל מדיניות זו לוותה בשני עקרונות חשובים; צדק חברתי והקטנת הפערים החברתיים - עקרונות שאותם יישם בפרויקט החברתי הגדול ביותר שאי פעם בוצע במדינת ישראל: פרויקט שיקום שכונות. פרויקט זה הקיף כשישית מאוכלוסיית המדינה וכלל השקעת מיליארדים מתקציב המדינה בשיקום פיסי וחברתי של אזורי מצוקה.

אל מול החיפוש המתמיד אחר האינטרס הנעלם בתמיכת הבוחרים במנחם בגין בשנת 1977, אולי כדאי היה לנתח את האיום החומרי הברור שהציבה מפא"י לפני בוחריה בזיקה שבין הצבעתם למפלגה והמשך העסקתם במכלול ההסתדרותי הממשלתי, אשר חלש על המשק הישראלי ומנע את עלייתו של בגין לשלטון במשך שנים רבות.

הרצל מקוב

מנכ"ל מרכז מורשת מנחם בגין

No comments: