Wednesday, February 17, 2010

שמונה פעמים, לא שבע

ברשימה בפירסם ב"הארץ", כתב יואל מרכוס כך:-

שבע קדנציות היה מנחם בגין באופוזיציה, רבים חשבו שלעולם לא יגיע לשלטון. אך לא רק שלא התייאש, אלא שמעו אותו בכל נושא, בהפגנות המוניות ובכנסת. בגין היה נוכח בחיינו הפוליטיים אף שבימיו לא היה לראש האופוזיציה מעמד ממלכתי. לא במקרה, כשעלה סוף סוף לשלטון אמר עליו אחד מוותיקי מפא"י "שבע ייפול צדיק וקם". כמנהיג בולט באופוזיציה לא ריחם בגין על הממשלה. כששמעון פרס השמיע פעם קריאת ביניים בנאומו של בגין בכנסת קטע אותו בגין: "שב! אני אגיד לך מתי לקרוא קריאת ביניים".

ימי הענקים חלפו...

אלא שטעות בידו.

מנחם בגין התמודד, ללא הצלחה, שמונה פעמים בבחירות ורק בפעם התשיעית זכה ברוב פרלמנטרי:

1949, 1951, 1955, 1959, 1961, 1965, 1969, 1973.

No comments: