Sunday, August 30, 2009

תגובה לתום שגב

מכתב תגובהתום שגב מביא (
ראה כאן
) את התזה של ד"ר ארז כסיף, כי בן גוריון הכריז על הקמת המדינה היות שחשש שמנחם בגין יעשה זאת בעצמו, ושהאצ"ל ינסה להתנקש בחייו.

תזה זו עומדת בניגוד להשתלשלות העניינים כפי שהביאה בגין הן בספרו "המרד" והן מעל במת הכנסת. בגין סיפר כיצד בן גוריון שלח אליו את מקורבו אליעזר לבנה בערב הכרזת המדינה. לבנה מסר לבגין, כי הודעות האצ"ל הדורשות, כי יוכרז על הקמת המדינה מיד עם תום המנדט, מסייעות לבן גוריון להתגבר על ההתנגדות להכרזה בקרב חברי מפלגתו. בנוסף, ביקש נציגו של בן גוריון, כי האצ"ל יודיע מראש שיעמוד מאחורי הממשלה הזמנית.

בגין קיבל את הבקשה והוסיף את הודעת התמיכה לכל הודעות האצ"ל.

מחקר מקיף בנושא, שערך העיתונאי שלמה נקדימון, יראה אור בקרוב.

הרצל מקוב

ראש מרכז מורשת מנחם בגין

ירושלים

No comments: