Wednesday, August 29, 2007

פרשת השבוע - ספר בראשית

שיעורי פרשת השבוע לשנה זו הסתיימו.

השיעורים יתחדשו לאחר החגים ויועברו על ידי ד"ר מיכה גודמן.

כמו כן יקיים מרכז בגין ערב לימוד בליל הושענא רבה. תוכנית הערב תישלח בעוד מספר שבועות.

No comments: