Sunday, June 24, 2012

תום שגב כועס על בגין...ועל בן-גוריון

גם לבגין יש חלק באסונם הלאומי של הפלסטינים... חלק מהתלמידים הערבים יהיו רשאים להשתתף בבחירות הבאות ובהקשר זה כדאי שיכירו את מה שהבטיח בן-גוריון לאזרחיה הערבים של ישראל: שוויון מלא, למעט חוק השבות. ערבי אף יוכל להיבחר לנשיא המדינה, הכריז בן-גוריון. אך בשנות ה-50 הוא כפה על האוכלוסייה הערבית את עוולות הממשל הצבאי. הנה יסוד לשיחה על ההבדל בין מה שפוליטיקאים אומרים לבין מה שהם עושים. מנחם בגין אימץ את הליברליזם של זאב ז'בוטינסקי, אשר שר על בני הארץ כמו היו אחים, "בן ערב בן נצרת ובני". בגין התנגד לממשל הצבאי ולימים החזיר את סיני למצרים, תמורת שלום. זה היה אותו בגין שחלם על "ארץ ישראל השלמה" ונתן תנופה גדולה לתנועת המתנחלים בגדה. בתקופת מסוימת גם בן-גוריון חלם על "ארץ ישראל השלמה". הנה כי כן, אין כיום שני פוליטיקאים רלוונטיים יותר מבן-גוריון ובגין, ועוד נותר לתלמידים להתעניין ביחסים בין השניים: הם נהגו להשוות זה את זה להיטלר. הנה עוד נושא הראוי מאוד להוראה, בבתי ספר יהודיים וערביים כאחד: גם מדינאים גדולים אומרים לא אחת דברי שטות ודמגוגיה.

^

No comments: